How to Draw Paulie Pliosaurus from Dinosaur Train

Step #1

Step #2

Step #3

Step #4

Step #5

Step #6

Step #7