How to Draw Tsukimi Kurashita from Princess Jellyfish

Step #1

Step #2

Step #3

Step #4

Step #5

Step #6

Step #7

Step #8